Najważniejszą zmianą jest dodanie funkcji tworzenia rozliczeń rocznych składek na ubezpieczenie zdrowotne i związana z tym obsługa pliku KEDU ZUS w najnowszej wersji 5.5. 


Funkcja rozliczeń rocznych jest dostępna w oknie edycji składki ZUS właściciela, rozliczenie to jest sporządzane razem ze składką za kwiecień. W większości przypadków rozliczenie automatycznie sporządzane przez program nie wymaga wprowadzania korekt, ale na ten moment funkcja ta posiada pewne ograniczenia:

  • TaxMachine nie potrafi obecnie sporządzać rocznych rozliczeń zdrowotnego w przypadku występowania fenomenu określanego przez ZUS jako "jednomiesięczny rok składkowy". W przypadku przejścia ze skali podatkowej na podatek liniowy lub odwrotnie na początku kolejnego roku kalendarzowego deklaracja roczna nie będzie sporządzona prawidłowo, należy wprowadzić ręczne poprawki po zaimportowaniu pliku KEDU do Płatnika. Ograniczenie to będzie usunięte w najbliższym czasie. 
    Ograniczenie to nie powinno obowiązywać w przypadku przejścia z ryczałtu na skalę lub liniówkę, wówczas składka za styczeń 2023 będzie wykazana do zwrotu w osobnej formie opodatkowania tak jak na poniższym ekranie, przejście na skalę z ryczałtu od stycznia 2023, składka ze skali jest tu do zwrotu.  • Program stara się wykrywać i stosować zmiany formy opodatkowania roku 2022 z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę (chodzi o zmianę deklarowaną w rocznym zeznaniu PIT, wykrywanie tego przejścia oparte jest na analizie złożonych i niezłożonych PITów), ale w pewnych przypadkach może to nie zadziałać, prosimy sprawdzać poprawność obliczeń w takich przypadkach, przy takich przejściach również mogą występować "jednomiesięczne lata składkowe".
  • Okres podlegania pod zdrowotne od danej formy opodatkowania jest wyznaczany na podstawie faktu wyliczenia składek za dany miesiąc. Jeżeli nie wszystkie składki były wyliczane w programie to należy ręcznie skorygować liczbę miesięcy składkowych. Dotyczy to także składki za styczeń 2022, jej brak spowoduje, że liczba miesięcy składkowych będzie zaniżona.
  • Dochód używany do wyznaczania podstawy zdrowotnego może różnić się od dochodu wyznaczanego na potrzeby podatku dochodowego, pamiętajmy o ewentualnych korektach, w oknie edycji dokumentu księgowego można wyłączać uwzględnianie go przy wyliczaniu dochodu do zdrowotnego.
  • Program Płatnika zawiera kartotekę składek zdrowotnych i potrafi na podstawie tych danych sporządzić rozliczenie roczne, tak więc w razie wątpliwości można też korzystać w funkcji wyliczania podstaw, składek należnych i składki rocznej bezpośrednio w DRA lub RCA, wystarczy wówczas tylko podać kwotę dochodu lub przychodu jeżeli zmieniła się ona względem kwoty podanej w deklaracji z ostatniego miesiąca składkowego.
  • Aktualna wersja Programu Płatnika zawiera błąd polegający na niewczytywaniu pozycji "Forma opodatkowania: ryczałt" z pliku KEDU, pole to należy zaznaczyć ręcznie po imporcie pliku sporządzonego w TaxMachine jeżeli rozliczenie zawiera pozycje związane z ryczałtem, brak zaznaczenia tego pola spowoduje wystąpienie licznych błędów weryfikacji.


Dodatkowo w związku z rozliczeniami rocznymi zdrowotnego w wersji programu TaxMachine dla biur rachunkowych dodano nową funkcję do okna Asystenta Płatnika służącą do resetowania kartotek płatników i wymuszenia w ten sposób pełnej aktualizacji kartotek.

Program Płatnika może pobierać dane do kartotek zdrowotnego z dużym opóźnieniem, aby to przyspieszyć warto skorzystać z tej funkcji. Brak danych o składkach zdrowotnych w kartotekach płatników powoduje, że sporządzanie rozliczeń rocznych nie jest możliwe, pojawiają się błędy podczas weryfikacji DRA lub RCA.


Po użyciu tej opcji należy skorzystać z automatu aktualizacyjnego aby ponownie pobrać kartoteki wszystkich płatników.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.