Typy dokumentu księgowego dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów


 1. Przychody, VAT należny - ten typ wybiera się dla dokumentów sprzedaży, głównie dla faktur sprzedaży, miesięcznych raportów fiskalnych, rejestrów sprzedaży VAT, paragonów oraz wszelkich innych dowodów dokumentujących przychody (bez sprzedaży nieudokumentowanej podatników VAT), w tym także dla np.: umów sprzedaży, dowodów wewnętrznych księgowanych w przychód (dodatnie różnice kursowe), wyciągów bankowych z np. odsetkami z rachunku firmowego czy od firmowych lokat.
  Ten typ także wybiera się przy księgowaniu VAT należnego od nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz innych nabyć dla których podatnikiem jest nabywca.
 2. Zakupy, wydatki, VAT naliczony - należy wybierać dla wszelkich zakupów i wydatków nie zaliczanych do wyposażenia, środków trwałych czy wydatków na samochody rozliczanych według ewidencji przebiegu. Mieszczą się tu faktury czy rachunki dokumentujące zakupy towarów, materiałów, usług, również dowody wewnętrzne z różnymi pozycjami kosztowymi (np. amortyzacja, wynagrodzenia, zusy, odsetki od kredytów, różnice kursowe itp.), noty odsetkowe, noty księgowe, rachunki do umów zlecenia i o dzieło, inne dowody kosztowe.
 3. Zakup wyposażenia - tą pozycję należy wybierać dla zakupów wszelkich rzeczowych składników majątku, związanego z wykonywaną działalnością, nie zaliczone do środków trwałych, o wartości początkowej przekraczającej 1500 zł. Zakup ten jest automatycznie przenoszony do ewidencji wyposażenia. Ten typ dokumentu ten nie jest używany od roku 2020, od tego roku nie prowadzi się już ewidencji wyposażenia.
 4. Zakup środków trwałych - typ dokumentu używany przy wprowadzaniu dowodów zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 10 000 zł.
 5. Wydatki na samochód prywatny - typ dokumentu stosowany dla dowodów dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodów nie będących środkami trwałymi, rozliczanych za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu. Dla tego typu dokumentu należy wybrać nazwę pojazdu (pojazdy wprowadza się pod węzłem "Pojazdy" pod firmą) i wpisać kwotę wydatku w polu "Kwota do przebiegu", pole to jest automatycznie uzupełniane jeżeli dowód jest też wprowadzany do rejestru VAT. Ten typ dokumentu ten nie jest używany od roku 2019, od tego roku nie prowadzi się już ewidencji przebiegu pojazdów, zobacz jak ewidencjonuje się wydatki na samochód prywatny od 2019.
 6. Sprzedaż nieudokumentowana - typ dokumentu stosowany przez podatników VAT, wykonujących dostawy towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT oraz nie używających kas fiskalnych przy wprowadzaniu kwoty sprzedaży "bezrachunkowej" czyli sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Program potrafi automatycznie rozliczać tego typu sprzedaż na stawki VAT z zastosowaniem struktury zakupu towarów i materiałów. Aby automatyczne rozliczanie było możliwe należy zdefiniować osobny rejestr VAT sprzedaży typu "Sprzedaż nieudokumentowana" przypisując do niego rejestr zakupu z którego będzie liczona struktura zakupu. Zobacz też: Rozliczne VAT należnego strukturą zakupu.
 7. Nabycie wewnątrzwspólnotowe - typ używany podczas księgowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 8. Nabycie - podatnikiem nabywca - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu nabyć dla których podatnikiem VAT jest nabywca. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu "Nabycie towarów dla których podatnikiem jest nabywca". Ten typ dokumentu ten nie jest już używany, krajowe odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności.
 9. Import towarów - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu importu towarów. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Import towarów.
 10. Import usług - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu importu usług. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Import usług.Typy dokumentu księgowego dla ryczałtu


 1. Przychody, VAT należny - ten typ wybiera się dla dokumentów sprzedaży, głównie dla faktur sprzedaży, miesięcznych raportów fiskalnych, rejestrów sprzedaży VAT, paragonów oraz wszelkich innych dowodów dokumentujących przychody (bez sprzedaży nieudokumentowanej podatników VAT), w tym także dla np.: umów sprzedaży, dowodów wewnętrznych księgowanych w przychód (dodatnie różnice kursowe), wyciągów bankowych z np. odsetkami z rachunku firmowego czy od firmowych lokat. 
  Ten typ także wybiera się przy księgowaniu VAT należnego od nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz innych nabyć dla których podatnikiem jest nabywca.
 2. Zakupy, wydatki, VAT naliczony - pozycję należy wybierać dla zakupów towarów i materiałów.
 3. Zakup środek trwały - typ dokumentu używany przy wprowadzaniu dowodów zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 10 000 zł.
 4. Sprzedaż nieudokumentowana - typ dokumentu stosowany przez podatników VAT nie używających kas fiskalnych przy wprowadzaniu kwoty sprzedaży "bezrachunkowej" czyli sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Program potrafi automatycznie rozliczać tego typu sprzedaż na stawki VAT z zastosowaniem struktury zakupu towarów i materiałów. Aby automatyczne rozliczanie było możliwe należy zdefiniować osobny rejestr VAT sprzedaży typu "Sprzedaż nieudokumentowana" przypisując do niego rejestr zakupu z którego będzie liczona struktura zakupu. Zobacz też: Rozliczne VAT należnego strukturą zakupu.
 5. Wydatek (koszty) - pozycję należy wybierać dla zakupów innych niż towary i materiały.
 6. Nabycie wewnątrzwspólnotowe - typ używany podczas księgowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 7. Nabycie - podatnikiem nabywca - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu nabyć dla których podatnikiem VAT jest nabywca. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Nabycie towarów dla których podatnikiem jest nabywca. Ten typ dokumentu ten nie jest już używany, krajowe odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności.
 8. Import towarów - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu importu towarów. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Import towarów.
 9. Import usług - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu importu usług. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Import usług.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.