Przed rozpoczęciem księgowania dokumentów za rok podatkowy musimy go najpierw zdefiniować.

Aby dodać rok podatkowy należy kliknąć na węźle Lata pod Ewidencje podatkowe prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Dodaj lub kliknąć Dodaj na pasku narzędzi.


Pojawi się okno edycji nowego roku podatkowego:W oknie Rok podatkowy należy wpisać rok i wybrać formę ewidencji Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ryczałt. Forma ewidencji nie może być zmieniona po zapisaniu nowego roku.


Dla KPiR dodatkowe pola Zapas otwarcia, Zapas zamknięcia i Uwzględnij zapasy służą do określenia odpowiednio stanu towarów i materiałów na początek i koniec roku podatkowego. Po zaznaczaniu pola Uwzględnij zapasy stany te będą brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu, normalnie w trakcie roku podatkowego pole to pozostaje nie zaznaczone, zaznacza się je aby ustalić dochód na koniec roku podatkowego. Opcja Drukuj remanent początkowy w pierwszym miesiącu włącza drukowanie remanentu początkowego w pierwszym miesiącu roku podatkowego mimo że nie jest on uwzględniany przy obliczaniu dochodu.


Możliwe jest także podanie daty i kwoty remanentu sporządzonego w trakcie roku podatkowego, jego kwota, wraz z kwotą remanentu początkowego, będzie uwzględniana przy obliczaniu dochodu od miesiąca sporządzenia remanentu.


Pole Sposób numerowania dokumentów umożliwia wybór między numerowaniem rocznym i miesięcznym (w każdym miesiącu numeracja zaczyna się od 1).


Pole Częściowe odliczenie VAT i Odliczenie VAT % stosuje się gdy nie cały VAT od naliczony może być odliczony od VATu należnego ze względu na prowadzenie zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. W takim przypadku należy też zdefiniować rejestr(y) VAT zakupu dla których będzie stosowane częściowe odliczenie VAT.


Dla ryczałtu okno nie zawiera pól dotyczących remanentu, dostępne natomiast jest pole Domyślna stawka ryczałty w którym podajemy jaką stawkę program ma zastosować przy automatycznym księgowaniu faktur.


Po wpisaniu danych należy kliknąć Zapisz i zamknij, w liście lat podatkowych pojawi się nowy rok.Poniższy film pokazuje jak dodaje się lata podatkowe, miesiące i rejestry VAT.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.